Saturday, April 9, 2011

INTEGRASI


Dari pandangan psikologi, integrasi bermaksud individu itu adalah insan menyeluruh dan segala unsur perkembangan pelajar yang mengandungi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial sentiasa berkait rapat dan saling bergantung antara satu sama lain. Dari aspek sosiologi pula, ia melibatkan perhubungan antara personaliti dengan personality seperti antara seseorang pelajar dengan seseorang pelajar, dan antara pelajar dengan guru. Dalam pedagogi, integrasi bermaksud kaedah dan teknik mengajar yang meliputi pelbagai isi pelajaran dan kemahiran melalui unit pembelajaran dan bidang pelajaran yang khusus untuk tujuan membantu dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagai satu cara belajar.
           
Terdapat pelbagai jenis integrasi iaitu:

a)         Penggabungjalinan - proses mengintegrasikan pelbagai bidang kemahiran bagi mewujudkan suatu pelajaran yang integratif dan menyeluruh. Jenis-jenis Penggabungjalinan seperti berikut:
i.          Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran
ii.          Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam
            sesuatu mata pelajaran
iii.         Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum

(b)        Penyerapan - proses menyebati dan menyatupadukan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang diajar. Ciri-ciri Penyerapan:
i.      Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan daripada berbagai
bagai pelajaran.
ii.     Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam satu
mata pelajaran
iii.   Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah
fleksibel.
iv.    Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan
unsur sampingan. Walau bagaimanapun, unsur utama tetap diberi penekanan
yang lebih

Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan. Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca, menulis dan mengira.

(c)        Penerapan  - satu proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan
gerak kerja kokurikulum. Nilai-nilai yang dimaksudkan ialah nilai-nilai murni,    nilai kewarganegaraan, nilai kemasyarakatan, nilai alam sekitar, nilai kemanusiaan, ketuhanan dan sebagainya.
i.          Pendekatan implisit – penerapan secara tidak langsung. Contohnya, guru berpakaian kemas, jujur, amanah, tepat masa dan sebagainya.
ii.          Pendekatan eksplisit - mengadakan suatu peraturan , arahan, pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.
(d)        Pemulihan - untuk membantu pelajar yang mengalami masalah pembelajaran yang tertentu khususnya dalam kemahiran asas 3M.
(e)        Pengayaan – aktiviti untuk pelajar yang pencapaiannya melebihi sederhana atau pintar cerdas.
i.    Berbentuk Pengukuhan
ii.   Berbentuk Perkembangan – lebih kompleks
iii.  Pendekatan Integrasi - Adaptasi ke dalam kurikulum yang ada (Pengajian
      Am + Sejarah atau Bahasa Melayu).

Kelebihan Integrasi

a)         Mempunyai kepelbagaian dan keseragaman aktiviti dalam bentuk unit-unit kerja.
b)         Mempunyai ruang untuk menampung kepelbagaian akitiviti seni dalam
            pendidikan.
c)         Mempunyai ruang untuk menampung skop perpaduan yang luas.

Intergrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan

(a)        Aspek Psikologi - akan memberi kesan kepada minda dan tubuh pelajar.
(b)        Aspek Sosiologi:
i.   Integrasi antara personaliti
ii.  Integrasi antara individu dengan agensi-agensi masyarakat
iii. Integrasi di kalangan pelbagai institusi masyarakat.
(c)        Aspek Pedagogi:
i.   Berkait dengan prosedur mengajar – mengembang konsep dan pemahaman
     terhadap unit-unit.
ii. Melibatkan perhubungan antara dua atau lebih bidang pelajaran:

Integrasi Seni Visual, Muzik dan Pergerakan dengan Mata Pelajaran Pengajian Malaysia
 
Integrasi seni visual, muzik dan pergerakan boleh dilakukan dalam Pengajian Am dengan menunjukkan gambar-gambar serta lagu patriotik dalam topik Kenegaraan serta Dasar-Dasar Kerajaan. Selain itu, teknik simulasi dan lakonan juga boleh dilakukan dalam topik yang berkaitan.


Rujukan : Seni dan Pendidikan (Integrasi). Diperolehi pada  April 7, 2011 daripada http://atelynn-simplebutsmart.blogspot.com/2009/05/seni-dalam-pendidikan-integrasi.html.

1 comments:

ejan said...

susahnya nak baca......

Post a Comment